Algemeen

Inleiding


Voor u liggen de jaarstukken 2022 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met deze jaarstukken – die bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en bijlagen – leggen wij verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van de middelen in het kalenderjaar 2022. Het was een bewogen jaar met covid-restricties en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien. Deze mondiale crises hebben effecten die ons allen treffen. Ook nationaal speelden er vele vraagstukken die invloed hebben op onze gemeente: onder meer de strijd om de schaarse ruimte, de energietransitie, het klimaat, woningnood en de stikstofcrisis. Het blijft zaak om – als lokale overheid – samen met onze inwoners, ondernemers en verenigingen deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

In de jaarrekening 2022 is een overschot van 12,1 miljoen euro. Conform bestaand beleid wordt het overgrote deel van dit bedrag gestort in de Algemene Reserve met uitzondering van de niet bestede coronamiddelen en de overige budgetoverhevelingen

Verkiezingen en uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! 
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er is een nieuwe raad gekozen en er is een nieuw college gevormd. De raad heeft raadsbrede afspaken gemaakt voor de komende vier jaar, dat is uitgewerkt door het college in het uitvoeringsprogramma ‘Groen en Duurzaam Doen!’.  Hierin wordt veel ambitie neergelegd de overstijgende thema's 'Financiën' en 'Duurzame Groei' en op het gebied van 'Wonen naar Behoefte', 'Groen gaan we Doen', 'Mobiliteit' en 'Verduurzaming'. Deze raadsperiode vormt dit uitvoeringsprogramma 2023-2026 de leidraad voor de uitvoer van het beleid binnen de beschikbare financiële middelen. 

Oorlog Oekraïne 
In 2022 was er ook sprake van een grote crisis. De oorlog in de Oekraïne heeft gezorgd voor een grote stroom vluchtelingen waarvoor binnen de Utrechtse Heuvelrug succesvol is gezorgd voor een goede opvang. De gevolgen voor de economie zijn nog steeds goed voelbaar door een hoge inflatie vanwege de hoge energieprijzen. Voor de inwoners met een lager inkomen is een energietoeslag beschikbaar gesteld om de hoge prijzen te compenseren. De landelijke maatregelen van het energieplafond bieden een gedeeltelijke oplossing, maar lossen niet alles op. Een ander gevolg van de oorlog is een schaarste aan materialen. Hierdoor lopen ook de prijzen op van producten en diensten en ziet de gemeente  dat investeringsprojecten vertraging oplopen. 

COVID-19 
De COVID-19-crisis is in 2022 afgeschaald maar ook nu laat deze crisis nog zijn sporen na. Inwoners, ondernemers en verenigingen ondervonden in de eerste helft van 2022 nog beperkingen als gevolg van de door de overheid opgelegde adviezen. Mentaal heeft dit zijn sporen nagelaten op velen en we betuigen onze steun aan allen die een dierbare hebben verloren of kampen met langdurige fysieke klachten. De terugkeer naar het "nieuwe" normaal is voor ieder individu verschillend en vergt begrip en ondersteuning van ons allemaal. De organisatie heeft haar opgaven en programma’s zo goed mogelijk proberen voort te zetten en inwoners haar dienstverlening aangeboden. Met het einde van de COVID-19-crisis opent de maatschappij zich en kunnen we elkaar weer ontmoeten en de verbinding in de samenwerking herstellen. Het college gaat tijdens de behandeling van de jaarrekening met de raad in gesprek over de besteding van de overgebleven middelen uit het coronasteunpakket. 

Uitgaven jeugdzorg

Jarenlang kende de gemeente grote tekorten op de uitgaven voor jeugdzorg. Hoewel de problematiek van jeugdigen net als in andere gemeenten verzwaart, kan de gemeente constateren dat de Wet wijziging woonplaatsbeginsel, die per 1 januari 2022 in werking trad, een groter financieel voordeel heeft gebracht dan verwacht. De gemeente is nu alleen nog financieel verantwoordelijk voor de zorg aan jeugdigen die uit onze gemeente komen.
Voor de jaren 2020 en 2021 deed de gemeente in 2022 voor de laatste keer een beroep op de compensatieregeling 'Onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+'. Hoewel de gemeente pas bij de meicirculaire uitsluitsel krijgt over de toekenning hiervan, verwacht de gemeente op basis van de aanvraag ook meer te ontvangen dan begroot.

Organisatie  
We leven in roerige tijden waarbij verschillende crises elkaar opvolgen en op elkaar inwerken. Hierbij wordt van de gemeentelijke organisatie flexibiliteit en wendbaarheid vereist. Dit werkt door binnen de organisatie en vraagt wat van medewerkers. Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft het lastig om medewerkers aan de organisatie te binden voor een langere periode en om kennis te behouden voor de organisatie. Met de projecten “Goed Verbonden” en “Anders werken” blijft de gemeente inzetten op de ontwikkeling naar een netwerkorganisatie, waar we integraal, digitaal en in verbinding met elkaar blijven werken. Tijd en plaats onafhankelijk.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58