Jaarrekening

Baten en lasten per taakveld

Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl.

Bedragen x (€ 1.000)

Nr

Omschrijving

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting na wijzigingen 2022

Jaarrekening 2022

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0-1.

Bestuur

-260

2.452

0

2.623

-52

2.437

-1.171

3.144

0-10

Mutaties reserves

-3.564

2.040

-646

5.211

-6.594

11.564

-7.214

11.334

0-11

Result. vd rekening van baten en lasten

0

5.535

0

1.754

0

4.767

0

0

0-2.

Burgerzaken

-756

2.435

-619

2.246

-775

2.356

-875

2.604

0-3.

Beheer overige gebouwen en gronden

-266

699

-176

972

-2.759

1.217

-2.810

1.109

0-4.

Overhead

-570

15.252

-606

15.716

-620

16.491

-623

15.687

0-5.

Treasury

-526

-257

-266

-112

-859

131

-894

129

0-61

OZB woningen

-9.572

0

-9.724

0

-9.917

0

-9.923

0

0-62

OZB niet-woningen

-3.111

0

-2.918

0

-2.992

0

-2.901

0

0-64

Belastingen overig

-1.104

710

-405

784

-405

784

-331

778

0-7.

Alg. uitkering en overige uitkeringen GF

-76.078

0

-73.662

0

-81.094

0

-84.457

0

0-8.

Overige baten en lasten

-19

104

0

594

0

223

-29

129

1-1.

Crisisbeheersing en brandweer

0

3.623

-1

3.617

-1.712

5.272

-2.030

5.610

1-2.

Openbare orde en veiligheid

-296

1.214

-115

1.120

-115

1.168

-150

1.330

2-1.

Verkeer en vervoer

-836

5.904

-398

5.591

-1.052

6.283

-1.837

7.125

2-2.

Parkeren

-16

0

-18

0

-18

0

-19

0

2-5.

Openbaar vervoer

-42

375

0

269

-245

365

-310

430

3-1.

Economische ontwikkeling

-1

185

0

193

-75

397

-75

339

3-3.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-195

210

-210

212

-210

212

-216

213

3-4.

Economische promotie

-1.722

42

-1.496

40

-1.622

40

-1.709

40

4-1.

Openbaar basisonderwijs

0

164

-1

153

0

38

0

36

4-2.

Onderwijshuisvesting

-75

2.980

-33

3.052

-196

2.756

-224

2.760

4-3.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-368

1.648

-459

1.665

-890

2.267

-818

2.203

5-1.

Sportbeleid en activering

-1

553

-30

474

-158

602

-71

467

5-2.

Sportaccommodaties

-1.994

4.600

-737

3.106

-918

3.416

-1.081

3.644

5-3.

Cult.presentatie, -productie en -partic.

-44

597

-66

456

-66

665

-55

625

5-4.

Musea

-5

265

-5

277

-5

294

-5

286

5-5.

Cultureel erfgoed

-20

322

0

306

0

418

-1

343

5-6.

Media

-19

1.077

-32

1.093

-32

1.093

-25

1.078

5-7.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-79

5.173

-21

3.859

-1.012

5.184

-1.048

5.116

6-1.

Samenkracht en burgerparticipatie

-429

3.596

-564

4.211

-641

4.361

-540

4.377

6-2.

Wijkteams

-208

3.610

-100

3.537

-250

3.982

-278

4.413

6-3.

Inkomensregelingen

-11.562

15.918

-12.016

17.350

-9.969

17.251

-9.753

16.373

6-4.

Begeleide participatie

0

1.567

0

1.481

0

1.444

0

1.457

6-5.

Arbeidsparticipatie

0

560

0

651

0

651

0

620

6-6.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

1.027

0

1.250

0

1.259

-4

1.116

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

-311

7.744

-230

8.317

-310

8.389

-200

7.557

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

-20

9.920

0

4.319

0

7.362

-4

8.660

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

0

9.222

0

8.747

0

6.768

0

4.922

7-1.

Volksgezondheid

-2

1.980

-10

2.066

-10

2.086

-24

2.333

7-2.

Riolering

-7.305

5.269

-7.593

5.544

-7.612

5.562

-7.518

5.373

7-3.

Afval

-7.835

6.005

-7.171

5.343

-7.338

5.510

-7.409

5.703

7-4.

Milieubeheer

-358

2.420

0

2.055

-935

3.429

-228

2.535

7-5.

Begraafplaatsen en crematoria

-1.034

1.186

-959

790

-1.059

1.116

-1.261

1.185

8-1.

Ruimtelijke ordening

-566

2.261

-545

2.300

-552

2.574

-910

2.557

8-2.

Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

-811

703

-10.474

7.821

-6.461

5.973

-4.626

4.661

8-3.

Wonen en bouwen

-1.844

2.935

-1.641

2.895

-1.560

2.936

-2.099

3.232

Eindtotaal

-133.824

133.825

-133.947

133.948

-151.090

151.093

-155.756

143.633

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58