Programma's

02. Veiligheid en Handhaving

Wat waren de ontwikkelingen?


De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een mooie, maar bovenal veilige gemeente om in te wonen en werken. Dat is in het voorgaand jaar niet veranderd. Tegelijkertijd was 2022 verre van gebruikelijk. Het taakveld Openbare Orde & Veiligheid is – na een langdurige inzet op COVID-19 en de valwind in Leersum – ingezet ten behoeve van de vluchtelingencrisis. Er zijn in dat licht bewuste keuzes gemaakt. De prioriteit is uitgegaan naar (1) het borgen van de aanpak op reguliere werkzaamheden en ad-hoc veiligheidsvraagstukken, (2) de realisatie van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen en (3) het formuleren van een Integraal Veiligheidsplan 2024 – 2027.

Ondanks al deze ontwikkelingen is er met veiligheidspartners samengewerkt aan lokale prioriteiten, al was er weinig ruimte voor de voorgenomen (her)ontwikkeling van beleidskaders. Positieve ontwikkeling is dat in 2022 wederom het aantal misdrijven en de geregistreerde criminaliteit zijn gedaald.

Integraal Veiligheidsplan (IVP)

De gemeente heeft besloten prioriteit te geven aan het evalueren en formuleren van het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Reden hiervoor is dat in 2023 een nieuw gezamenlijk IVP aangeboden dient te worden ter vaststelling. Het evaluatie- en participatietraject met de gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede, de politie en het OM is medio juli 2022 opgestart. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van gemeenschappelijke en lokale veiligheidsdoelstellingen voor de komende beleidsperiode. De gemeenteraad ontvangt het IVP medio april 2023 ter vaststelling.

Beleidsontwikkelingen
De gemeente heeft door de inzet voor de Oekraïense vluchtelingen besloten diverse beleidsmatige ontwikkelingen uit te stellen. Het gaat hierbij om het formuleren van lokale aanpakken ten aanzien van (1) ondermijning en (2) digitale veiligheid, alsmede (3) het maken van nieuwe werkafspraken rondom zorg- en veiligheidscasuïstiek en (4) het implementeren van een monitoringsysteem voor de ‘Persoonsgerichte Aanpak’. Alle uitgestelde ontwikkelingen zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2027.

Desondanks hebben de uitvoerende werkzaamheden te allen tijde doorgang gevonden. Veiligheidsvraagstukken zijn altijd direct opgepakt. In samenwerking met het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) zijn er grootschalige integrale controles uitgevoerd, waardoor de al bestaande aanpak op ondermijning is gecontinueerd.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)
Het “VTH beleidsplan 2019 – 2022” is verlengd tot 2024. Het “Uitvoeringsprogramma VTH 2022”geeft concreet invulling aan de te benutten (financiële) middelen en capaciteit om de overkoepelende beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente werkt op deze manier stapsgewijs aan het adequaat vervullen van onze toezichts- en handhavingstaken.

Het project “Handhaving permanente bewoning recreatieverblijven” is in 2022 gestart met een inventarisatie door het uitvoeren van een aantal slagboom- controles op recreatieterreinen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

6.636

4,6 %

2.179

1,4 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58