Bijlagen

BBV-indicatoren

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Utrechtse Heuvelrug

Nederland

1.

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

5,9

n.v.t.

2.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

4,8

n.v.t.

3.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

€ 700

n.v.t.

4.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

26,7%

n.v.t.

5.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

11,4%

n.v.t.

6.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 1.000 inw 12-17 jaar

Bureau Halt

4

8

7.

1. Veiligheid

Hardekern jongeren per 1.000 inwoners 12 tm 24 jaar

per 10.000 inw 12-14 jaar

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

gegevens niet beschikbaar

gegevens niet beschikbaar

8.

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

CBS - Diefstallen

0,7

2,3

9.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

2,4

4,6

10.

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

CBS - Diefstallen

2,2

1,4

11.

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

4,9

6

12.

2. Verkeer en vervoer

Verkeersongevallen met een motorvoertuig

%

VeiligheidNL

gegevens niet beschikbaar

gegevens niet beschikbaar

13.

2. Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNL

gegevens niet beschikbaar

gegevens niet beschikbaar

14.

3. Economie

Functiemenging

%

LISA

52,8%

53,3%

15.

3. Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Atlas voor Gemeenten

gegevens niet beschikbaar

gegevens niet beschikbaar

16.

3. Economie

Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

223,4

165,1

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

per 1.000 inw. 5-18 jaar

DUO

3,6

2,7

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

per 1.000 inw. 5-18 jaar

Ingrado

13

20

19.

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

DUO

2,0%

1,9%

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

% Niet-sporters

%

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

47,8%

48,7%

21.

6. Sociaal domein

Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar)

per 1.000 inw 15-64 jaar

LISA

823,8

805,5

22.

6. Sociaal domein

% Jeugdcriminaliteit

%

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

0,00%

1,00%

23.

6. Sociaal domein

% Kinderen in armoede

%

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

3,00%

6,00%

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

CBS - Arbeidsdeelname

71,60%

72,20%

25.

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

gegevens niet beschikbaar

gegevens niet beschikbaar

26.

6. Sociaal domein

% Jeugdwerkloosheid

%

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

1,00%

2,00%

27.

6. Sociaal domein

Personen met bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18 jaar

CBS - Participatiewet

242,3

431,2

28.

6. Sociaal domein

Aantal re-integratievoorzieningen (per dzd.inw. 15-64 jaar)

per 1.000 inw 15-65 jaar

CBS - Participatiewet

193,1

202

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

10,8%

10,7%

30.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

%

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

1,1%

1,1%

31.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

%

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

0,2%

0,3%

32.

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 1.000 inwoners

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

660

640

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Huishoudelijk restafval

kg per inwoner

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

122

170

34.

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

10,3%

26,8%

35.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

Duizend euro

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

427

317

36.

8. Vhrosv

Nieuwbouw per 1.000 woningen

Aantal per 1.000 woningen

ABF - Systeem Woningvoorraad

2,6

9,3

37.

8. Vhrosv

Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)

%

CBS - Bevolkingsstatistiek

89%

70%

38.

8. Vhrosv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

€ 1.057

€ 823

39.

8. Vhrosv

Woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

€ 1.184

€ 905

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58