Programma's

03. Dienstverlening

Wat waren de ontwikkelingen?

Dienstverlening digitaal als voorkeurskanaal, persoonlijk op maar waar nodig

Ontwikkelingen op het gebied van DigiD-Hoog (hoogste veiligheidsniveau op gebied van DigiD) staan stil vanwege problemen met de chip op de documenten. Sinds april 2022 kan een inwoner via de DAR (digitaal aanvragen rijbewijs) digitaal de aanvraag voor een rijbewijs starten. Daarmee is er nog maar één afspraak bij de balie nodig. Inmiddels wordt een kwart van de rijbewijzen op deze manier aangevraagd. Training en opleiding van medewerkers heeft onder druk gestaan vanwege werkdruk en de inzet bij de verschillende crises.

Ombuigingen

KCC-telefonie:
De pilot is afgerond en geëvalueerd. Alle doelen zijn behaald, waarmee de weg open ligt naar een aanbesteding. De voorbereidingen zijn gestart. In december is de inschrijving voor de Europese aanbesteding opengesteld.

Reisdocumenten:

Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en kosten maken dat deze ombuiging niet meer haalbaar is. De ombuiging is op een andere manier (minder uitvoering, lagere aantallen) wel behaald en ingeboekt.

Receptieinvulling:
Zoals gemeld bij de tweede bestuursrapportage, wordt de ombuiging receptie niet uitgevoerd. Inwoners hebben grote behoefte aan een persoonlijk aanspreekpunt en daarnaast kan een aantal belangrijke functies waaronder op het gebied van veiligheid, niet op een betere of vergelijkbare manier elders belegd worden.

Informatiepunten Digitale Overheid
Gesprekken met Bibliotheek ZOUT zijn eind 2022 opnieuw opgestart, met als doel om te komen tot een breder informatiepunt bij alle bibliotheek-vestigingen, waar inwoners dan met meer vragen terecht kunnen dan alleen over digitale dienstverlening.

Verwerken BAG-wijzigingen
Het is in 2022 de leverancier niet gelukt de technische aanpassingen volledig door te voeren.

Arbeidsmarkt problematiek APV en burgerzaken
De beschikbaarheid van gekwalificeerde en/of ervaren medewerkers op gebied van APV en Burgerzaken is laag. Toch is het gelukt een aantal vacatures wel in te vullen. Tegelijk zorgt uitstroom voor verlies aan kennis en daarmee extra verhoogde inspanning op het gebied van werving. Hoge werkdruk staat op gespannen voet met tijd inruimen voor het aanvullen van weggelekte kennis via opleiding en training. Om de uitvoering toch goed doorgang te laten vinden zorgde dit voor verhoogde kosten aan inhuur.

Dorpsgericht Werken
Tijdens de participatie ten behoeve van de Toekomstvisie en Omgevingsvisie is er veel inzet gepleegd vanuit de organisatie met als uitgangspunten de visie op Dorpsgericht werken. Dit leverde door de inperking van de budgetten en daarmee beperktere capaciteit, de vraag op of de uitgangspunten voor de aanpassing van de visie nog wel kloppen. Met de implementatie van het traject Anders Werken, onze netwerkprincipes, Ambtenaar van de Toekomst en onze reguliere organisatie-ingangen wordt invulling gegeven aan nabijheid en ontvankelijkheid. Met de budgetten voor dorpsgerichte activiteiten worden initiatieven in de dorpen gefaciliteerd. Eind 2022 is gestart met een verkenning naar behoefte en mogelijke aanpassing van de uitgangspunten.

Bouw- en Woningtoezicht
Door uitstel van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging schuift de planning van de invoering door naar 2023. Hierdoor ontstaat er meer voorbereidingstijd.

Doordat meer bouwvergunningen zijn verleend met hogere bouwkosten zijn de inkomsten aanmerkelijk hoger. De onderzoeklasten zijn niet gestegen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

5.366

3,7 %

2.877

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58