Paragrafen

Informatievoorziening

Inleiding

In het project ‘Goed Verbonden’ is een toekomstbestendige werkomgeving gerealiseerd. Hierdoor is de gemeente goed verbonden met de samenleving, met elkaar en met samenwerkingspartners. Zowel fysiek als digitaal. Belangrijkste doorontwikkeling in 2022 was de introductie van het zaaksysteem op basis van "Common Ground" voor alle medewerkers. Even zoals eerdere jaren volgt de gemeente de Agenda 2024 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Roadmap 2022

 Landelijke ontwikkelingen: 

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) 

Binnen de RID zijn stappen gezet om te zorgen dat de gemeente aan kan sluiten bij die infrastructuur. 

Common Ground 

Door de invoering OpenZaak heeft de gemeente, als een van de weinige, deze informatiekundige visie in de praktijk gebracht. De informatie architectuur is nu klaar voor de aansluiting van nieuwe taakapplicaties op dit systeem. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

Deels aangesloten op de landelijke voorzieningen. De benodigde applicaties zijn in opgeleverd door de leverancier.  Voor de APV-vergunning afhandeling is een nieuw systeem in gebruik genomen. 

Gemeentelijke ontwikkelingen: 

Informatiebeveiliging en privacy

Het  regionaal vastgestelde informatie beveiligingsbeleid is uitgevoerd. Het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming is als bijlage opgenomen.

Digitale duurzaamheid 

De digitalisering van de gemeentelijke werkprocessen stelt specifieke eisen aan o.a. het informatiebeheer en hoe de gemeente kijkt naar en omgaat met digitale informatie. Binnen RAZU verband is gewerkt aan de invoering van een regionaal ‘e-depot’. Dit past binnen onze informatiekundige visie Common Ground.

Datagedreven werken 

In het afgelopen jaar is dit project niet gestart. Binnen de regionale samenwerking is gewerkt aan een pilot hiervoor.

I-Samenwerking 

Wat betreft de samenwerking hebben we de volgende stappen gezet

  • De opdrachtgevers hebben een gezamenlijke visie op de informatievoorziening (i-visie ) ontwikkeld. Bij de verdere uitwerking van de samenwerking wordt rekening gehouden met de informatiekundige visie Common Ground.  
  • Daarnaast is in regionaal verband een programma manager aangesteld om de verdere harmonisering van het applicatielandschap en de i-samenwerking vorm te geven.
  • De landelijke security crisis rondom de zogenaamde Log4J kwetsbaarheid is gezamenlijk met de RID  opgepakt. De raad is hierover met nieuwsbrieven geïnformeerd.

Verbonden Partij 

RAZU 

Toezicht en advisering op informatiebeheer.

RID 

Noodzakelijk om onze ICT te beheren

Wet Open Overheid (Openbaarheidsparagraaf)

Verbetering van de informatiehuishouding
De gemeente werkt aan een zo eenvoudig en efficiënt mogelijk applicatielandschap. Om dit te bereiken wordt gewerkt volgens de transitiestrategie “Common Ground” van de VNG. De gemeente bouwt daarbij aan een gegevenslandschap dat gevormd wordt door basis- en kernregistraties waarin gegevens enkelvoudig worden opgeslagen. Meervoudig gebruik van gegevens en het gebruik van open data worden gestimuleerd.. Op deze manier wordt permanent gewerkt aan het garanderen van privacy en duurzame toegankelijkheid. Hierbij wordt waar mogelijk de samenwerking met andere gemeenten gezocht. Bij de vernieuwing en instandhouding van onze informatievoorziening werkt de gemeente samen met het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) en haar deelnemers en de deelnemers van de regionale ICT Dienst Utrecht (RID).

Actieve openbaarmaking
Na het inwerking treden van de Wet open overheid zijn dezelfde informatie categorieën gepubliceerd als voor 1 mei 2022. Het ambitie niveau voor het publiceren van de niet verplichte informatie categorieën uit de Wet open overheid is niet vastgesteld.
Passieve openbaarmaking
De rapportage Woo verzoeken is als bijlage bijgevoegd bij de bestuurlijke stukken.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58