Paragrafen

Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

Onze gemeente heeft een oppervlakte van 13.140 hectare, waarvan 12.949 hectare land en 191 hectare oppervlakte binnenwater. Het grootste deel van de gemeente is particulier grondbezit. Een klein gedeelte is in eigendom en/of beheer bij de gemeente. Het grootste deel hiervan is openbare ruimte.

Dit onderdeel gaat met name in op de onderhoudstoestand van deze openbare ruimte en de kosten van wegen, riolering , openbaar groen en dergelijke. Onderhoud van deze zogeheten kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie.

Het beheer van de openbare ruimte van onze gemeente is ondergebracht in de volgende categorieën van kapitaalgoederen:

- wegen
- civieltechnische kunstwerken
- openbare verlichting
- openbaar groen
- speelvoorzieningen
- riolering en water
- gebouwen, waaronder schoolgebouwen
- buitensportcomplexen
- begraafplaatsen
- kunstwerken (cultuur)

Aan al deze goederen wordt jaarlijks onderhoud verricht. Als openbare ruimte vervangen moet worden, worden er middelen opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan .De afgelopen jaren heeft de gemeente een sober basisniveau gehanteerd maar is wel gestart met een inhaalslag wat betreft renovatie of vervangen van wegen en riolering. Want om te zorgen dat onze kapitaalgoederen hun waarde niet verliezen was meer nodig. Daarom zijn nieuwe beheerplannen opgesteld waar dit in wordt gewaarborgd. Daarin is ook gekeken naar nieuwe technieken, vooral voor het renoveren van de riolering.

Verder gaat het klimaat een steeds grotere rol spelen in het beheer van de openbare ruimte. Biodiversiteit, verdroging, hittestress en aan de andere kant wateroverlast bij hevige regenval worden steeds belangrijker. Daarom wordt het beheer steeds integraler aangepakt en wordt klimaat adaptatie steeds meer aangepakt in het dagelijks beheer en zeker ook in de grote renovatie projecten.

Kwaliteitsprofielen, bijgesteld na de discussie n.a.v. de beheerplannen

Gebied

A+

A

B

C

D

Ambitieprofiel

Centra

x

Sober

Parels

x

Sober

Woonwijken

x

Sober

Bedrijventerreinen

x

Sober

Hoofdinfrastructuur

x

Sober

Parken

x

Sober

Landelijk gebied

x

Sober

Begraafplaatsen

x

x

Extra/Normaal

Sportterreinen

x

Sober

Bossen en natuurterreinen

x

Sober

De kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op het landelijke systeem van de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Wegenbouw). Er zijn vijf niveaus:

  • Niveau A+: Nieuwe aanleg. Dit niveau wordt praktisch niet gebruikt voor het bepalen van onderhoudskwaliteit.
  • Niveau A: Hoogwaardig. Meer dan de functie vereist. De openbare ruimte ligt er goed bij.
  • Niveau B: Functioneel, sober en doelmatig. De openbare ruimte ziet er redelijk uit, maar er is regelmatig wat op aan te merken.
  • Niveau C: Onrustig beeld met enig discomfort of hinder. Schade en vervuiling zijn zichtbaar aanwezig. Over het algemeen functioneert de ruimte nog wel. Er treden echter incidenteel onveilige situaties op.
  • Niveau D: een slecht beeld met vervuiling. Er is sprake van kapitaalvernietiging en onveilige situaties. Er zijn veel claims die vaak worden toegewezen.
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58