Jaarrekening

Baten en lasten

In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaarrekening 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

V/N

01

Bestuurlijke zaken

2.673

-55

2.618

2.528

-107

2.420

3.157

-1.246

1.911

V

02

Veiligheid en handhaving

4.455

-115

4.339

6.159

-1.826

4.333

6.636

-2.179

4.457

N

03

Dienstverlening

4.553

-2.190

2.363

4.715

-2.266

2.449

5.366

-2.877

2.489

N

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

3.466

-32

3.434

4.039

-120

3.919

3.486

-166

3.320

V

05

Transformatie in het social domein

47.804

-12.378

35.426

49.215

-10.646

38.569

47.164

-10.408

36.757

V

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

3.191

-231

2.960

3.348

-274

3.074

3.441

-134

3.307

N

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

5.715

-805

4.910

5.962

-1.347

4.615

6.096

-1.297

4.799

N

08

Economie, Receatie en Toerisme

844

-210

634

1.048

-285

763

978

-297

681

V

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

5.063

-865

4.197

5.654

-1.174

4.480

5.718

-1.232

4.486

N

10

Verkeer en vervoer

930

-18

912

965

-263

701

1.171

-329

842

N

11

Openbare Ruimte en Milieu

21.308

-16.133

5.176

25.195

-19.007

6.188

25.065

-19.294

5.770

V

12

Middelen en ondersteuning

10.431

-11.192

-761

8.364

-9.671

-1.308

7.388

-8.245

-857

N

Alg. dekkingsmiddelen

712

-88.470

-87.758

955

-96.889

-95.934

947

-100.215

-99.268

V

Overhead

15.716

-606

15.109

16.491

-620

15.871

15.687

-623

15.064

V

Onvoorzien

124

124

124

124

V

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

126.984

-133.302

-6.318

134.761

-144.497

-9.736

132.300

-148.540

-16.240

V

Nr

Omschrijving

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaarrekening 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

V/N

Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten

126.984

-133.302

-6.318

134.761

-144.497

-9.736

132.300

-148.540

-16.240

V

Mutaties reserves

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Ruimte, cultuurhist, monumenten en natuur

60

-574

-514

60

-567

-507

76

-544

-468

V

05

Transformatie in het sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Welzijn, Cultuurhuizenbeleid, Nieuwkomers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. Kinderopv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Economie, Recreatie en Toerisme

0

-55

-55

0

-55

-55

0

0

0

N

09

Sport, incl . Sportacc., Kunst en Cultuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

0

0

61

-398

-337

V

11

Openbare ruimte en milieu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

5.151

-17

5.134

11.504

-5.972

5.532

11.197

-6.272

4.925

N

Subtotaal mutaties reserves

5.211

-646

4.565

11.564

-6.594

4.970

11.334

-7.214

4.120

N

Gerealiseerde resultaat

132.195

-133.948

-1.753

146.325

-151.091

-4.766

143.634

-155.754

-12.120

V

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58