Programma's

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Wat waren de ontwikkelingen?

Preventieve inzet jeugdhulp
In het kader van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start zette de gemeente ook dit jaar in op  de samenwerking met partners uit het sociale en medische domein. Vanuit de lokale coalitie ontstonden initiatieven die de samenwerking hebben versterkt waardoor de ondersteuning voor ouders beter is georganiseerd.

Verder startte de Stichting Sociale Dorpsteams, in overleg met de gemeente, dit jaar met de inzet van jongerencoaches. Door één op één coaching wil de gemeente (individuele) zorg voorkomen. De proef is inmiddels afgesloten en de werkwijze is geïmplementeerd in het reguliere werk. De jongerencoaches waren tweewekelijks op de lokale middelbare scholen aanwezig om te bepalen welke individuele en groepsinterventies waren gewenst.

Daarnaast gingen de jongerenwerkers bij alle basisscholen langs om kinderen kennis te laten maken met de activiteiten die het jongerenwerk uitvoert. Bij het jongerenwerk werd in het bijzonder aandacht besteed aan talentontwikkeling. Ook was er intensieve aandacht voor de samenwerking met de buurtsportcoaches, cultuurcoach, afdeling Openbare Orde en Veiligheid en de politie.

Passend onderwijs
De gemeente versterkte met de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) de lokale onderwijs-zorgstructuur en droeg door subsidies op basis van de ‘Samen Verder-regeling’ bij aan het vergroten van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.

In samenwerking met de regio Zuid Oost Utrecht trof de gemeente  voorbereidingen om een voorziening te openen voor leerlingen met een hoge intelligentie (hoogbegaafd) en meervoudige gedragsproblematiek.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Door de inzet op de organisatie van onderwijs voor ontheemde kinderen uit de Oekraïne moest de gemeente de evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid uitstellen naar 2023.


Ontwikkelingen leerlingenvervoer
In februari 2022 is de nieuwe Verordening leerlingenvervoer gepubliceerd. Binnen de regio Zuidoost Utrecht hanteren gemeenten nu dezelfde nieuwe verordening.
Als gevolg van het chauffeurstekort verliep het leerlingenvervoer moeizaam. De gemeente heeft er alles aan gedaan om de kwaliteit en de dienstverlening van het leerlingenvervoer te verbeteren.


Beleidsplan Natuurlijk! Buitenspelen

In het beleidsplan Natuurlijk! Buitenspelen 2020 - 2030 beschrijft de gemeente op welke wijze het huidige aantal speelplaatsen wordt teruggebracht waarbij inwoners speelplaatsen kunnen adopteren. Medio 2022 sloot de gemeente een overeenkomst met de Stichting speeltuinen Driebergen en is een eerste speeltuin aan de Beelaerts van Bloklandstraat in Driebergen in beheer gekomen van deze stichting. De stichting zal deze plek voortaan beheren en plaatste er nieuwe speeltoestellen. Ook startte de gemeente gesprekken met andere inwoners om het beheer van speelplaatsen van de gemeente over te nemen.

In aanvulling op het beleidsplan nam de gemeente in het Uitvoeringsprogramma "Groen en Duurzaam Doen!" extra middelen op om meer, en kwalitatief betere, centrale speelplaatsen te behouden waarbij o.a. de bereikbaarheid, de integratie van openbaar groen en het onderscheid tussen voorzieningen voor jonge en oude kinderen betrokken wordt.

Integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP)
De gemeente stelde het opstellen van het nieuwe IHP 2025-2040 uit naar 2023, waarbij vaststelling in het eerste kwartaal van 2024 wordt voorzien.
De gemeente besloot om de vervangende nieuwbouwprojecten uit het huidige IHP zelf te financieren in plaats van op zoek te gaan naar externe financiering.

Ontwikkelingen buiten het integraal onderwijshuisvestingsplan
Bij VSO school De Sprong startte de werkzaamheden om de school aan te passen voor onderwijs aan kinderen in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg), die medio 2023 vanuit Zeist verhuizen naar onze gemeente. Om de aanpassing van de school te financieren maakte de gemeente afspraken met andere gemeenten uit de regio Utrecht/Flevoland en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De gemeente maakte een voormalig schoolgebouw geschikt voor onderwijs aan Oekraïense basisschoolkinderen (zie paragraaf Oekraïne).

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

6.096

4,2 %

1.297

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58