Programma's

09. Sport inclusief Sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Wat waren de ontwikkelingen?

Cultuur
De gemeente verlengde de Tijdelijke Subsidieregeling Coronasteun Sociaal en Cultureel leven Utrechtse Heuvelrug voor het jaar 2022/2023. Inwoners en culturele organisaties maakten hier veel gebruik van waardoor zij met activiteiten het culturele leven weer meer op gang konden brengen. Een groot deel van de extra middelen kwam ten goede aan jeugd en kunstenaars.
In 2022 startte de gemeente met informatieve, richtinggevende gesprekken rondom de doelen van een nieuwe cultuurnota.


Sportaccommodaties
Verduurzamen verlichting sportparken
De gemeente gaf verder uitvoering aan het vervangen van de verlichting van de sportparken: In 2022 werd de verlichting deels, of geheel vervangen bij FC Driebergen, de Doornse IJsclub en Hockeyclub Shinty.

In samenwerking met lokale sportverenigingen zijn in 2022 de verschillende sportcomplexen beheerd. Velden zijn onderhouden gedurende de seizoen en reparaties/vervangingen op de complexen zijn uitgevoerd. Als gevolg van extreme prijsstijgingen op bouwmaterialen, brandstof- en energiekosten is er verdeeld over het totaal aan sportcomplexen een beperkte budgetoverschrijding ontstaan.

In 2022 is ook een start gemaakt met een nieuw meerjarenonderhoudsplan voor onze sportvelden. Komende jaren zullen op diverse plekken velden vervangen moeten worden.

Nationale Politie Landelijke Eenheid (PLE)

Op 22 maart 2022 diende de PLE een officieel principeverzoek in bij de gemeente, waarin werd verzocht om zowel bestuurlijk als ambtelijk mee te werken aan de verkenning naar een nieuwe centrumlocatie van de PLE in Driebergen. Deze nieuwe centrumlocatie zou mogelijk invloed hebben op (een deel van) de sportparken gelegen aan de Woerd in Driebergen. De gemeente deed in 2022 een onderzoek naar de mogelijkheden. Op 9 februari 2023 besloot de gemeente niet mee te werken aan het principeverzoek.


Sportakkoord

De gemeente gaf samen met het Heuvelrug Sportinitiatief (HSI), buurtsportcoaches en sociale dorpsteams uitvoering aan het Lokaal Sportakkoord. Er zijn diverse initiatieven gesubsidieerd, zoals voor ondersteuning bij het opleiden van trainers bij FC Driebergen en de Blue Arrows en voor initiatieven die sport en sociaal domein met elkaar verbinden.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

5.718

4,0 %

1.232

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58