Paragrafen

Corona

Inleiding

Voor het treffen van maatregelen om negatieve maatschappelijke effecten als gevolg van Covid-19 op te vangen, hebben gemeenten van het Rijk in de jaren 2020, 2021 en 2022 extra financiële middelen ontvangen in de vorm van steunpakketten. Deze extra middelen zijn uitgekeerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds en  zijn voor gemeenten vrij besteedbaar. In totaal ontving de gemeente op basis van de steunpakketten een bedrag van € 3.990.000. In de decembercirculaire 2022 werd nog een bedrag ontvangen van afgerond € 50.000 waarmee in totaal een bedrag van € 4.040.000 op basis van de steunpakketten werd ontvangen.

In eerdere jaren werd een deel van deze middelen uitgegeven en het resterende deel, € 2.451.000, bleef voor het jaar 2022 beschikbaar voor aanvullende maatregelen. Dit bedrag moet nog verhoogd worden met de extra middelen uit de decembercirculaire 2022. Het beschikbare bedrag voor 2022 kwam daarmee uit op een bedrag van afgerond € 2.500.000. In de raadsinformatiebrief van 8 maart 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop deze middelen zouden worden ingezet. In deze paragraaf rapporteert het college over de realisatie van de inzet van de coronamiddelen.

Conclusies over de besteding van de Coronamiddelen .
In de tweede bestuursrapportage trok de gemeente de conclusie dat een deel van de coronamiddelen niet uitgegeven zou worden. Op basis van de prognose werd geconcludeerd dat er aan het einde van het jaar in ieder geval ruim € 400.000 zou overblijven. Op dat moment werd tevens al gemeld dat niet uit te sluiten viel dat dit bedrag aan het einde van het jaar hoger zou uitvallen. Oorzaak hiervan was dat voor de horecavoucherregeling, het ontstaan van de eventuele boeggolf binnen de jeugdzorg en de subsidieregeling "Samen Verder" nog uit werd gegaan van het volledig uitgeven van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Deze aanname werd gedaan  omdat de resultaten daarvan op het moment van opstellen van de tweede bestuursrapportage nog niet bekend waren.


Overzicht van bestedingsdoelen met toelichting over voortgang en realisatie:

Bestedingsdoel

Beschikbare middelen

Prognose Uitgaven 2e berap

Realisatie 2022

Nog beschikbaar

Toelichting realisatie 2022

Subsidieregeling Dorpsgerichte activiteiten

100.000

45.000

29.000

71.000

Ondanks extra aandacht voor dit budget is het aantal aanvragen beperkt gebleven.

Verkiezingen

0

45000

45.000

0

Voor de organisatie van de verkiezingen werden in 2022 nog extra kosten gemaakt vanwege de corona-voorschriften. Het hiervoor beschikbare budget werd in 2022 volledig uitgegeven.

Horecavoucherregeling voor doelgroep

50.000

50.000

1.000

49.000

Er is slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van deze regeling. Op grond van de regeling worden geen verdere uitgaven meer verwacht.

Reserve ten behoeve van langere termijn effecten op zorgbudget (boeggolf)

400.000

400.000

0

400.000

Het effect van de boeggolf is in 2022 wel zichtbaar geworden maar de financiële gevolgen daarvan worden volledig gecompenseerd door de positieve  effecten van de invoering van het  woonplaatsbeginsel. De beschikbare coronamiddelen hoeven hiervoor dan ook niet ingezet te worden.

“Samen verder” subsidieregeling Sociaal Domein

800.000

800.000

699.000

101.000

In het kader van deze regeling zijn vanuit de eerste aanvraagronde aanvragen gehonoreerd tot een bedrag van € 211.000. Een tweede aanvraagronde is opengesteld en daarvoor zijn aanvragen ontvangen tot een bedrag van
€ 488.000. Het aangevraagde bedrag is in 2022 volledig betaalbaar gesteld en dus blijven de resterende middelen beschikbaar.

Stimuleringsregeling Ondernemersverenigingen Utrechtse Heuvelrug

160.000

139.000

139.000

21.000

De toekenningen op grond van deze regeling beperken zich tot het genoemde bedrag van
€ 139.000. Het resterende budget blijft beschikbaar.

Financiële tegemoetkoming Corona voor maatschappelijke instellingen

50.000

20.000

9.000

41.000

De toekenningen op grond van deze regeling beperken zich tot een bedrag van € 9.000. Het resterende budget blijft beschikbaar.

Verlenging Kunst en cultuur regeling

100.000

46.000

22.000

78.000

In 2022 zijn op grond van deze regeling aanvragen gehonoreerd tot een bedrag van € 22.000. Het resterende budget blijft beschikbaar.

Reservering voor aanvullende regeling TVS

50.000

0

-150.000

150.000

In de jaarrekening 2021 werd voor deze aanvullende regeling een verplichting opgenomen van € 100.000. Verder werden voor 2022 ook nog aanvragen verwacht op grond van deze regeling en daarvoor werd een bedrag van € 50.000 gereserveerd. In werkelijkheid is van deze regeling geen gebruik gemaakt en dus vloeien alle middelen terug naar het nog resterende coronabudget.

Uitgestelde essentiële werkzaamheden

380.000

380.000

123.000

257.000

De beschikbare middelen werden in 2022 slechts gedeeltelijk ingezet voor de inhaalwerkzaamheden en dus blijft het resterende budget beschikbaar.

Onvoorzien toekomstige coronaeffecten

230.000

26.000

140.000

90.000

In 2022 heeft de gemeente nog afrekeningen ontvangen van zorgaanbieders jeugd en WMO voor meer en minderkosten vanwege Covid-19. Het nog resterende budget blijft beschikbaar.

Extra personele lasten voor de uitvoering van deze regelingen

131.000

131.000

87.000

44.000

De beschikbare middelen werden niet volledig ingezet voor de uitvoering van de verschillende regelingen en dus blijft een deel van dit budget beschikbaar.

Leerlingenvervoer

0

0

-88.000

88.000

In de jaarrekening 2021 werd ten laste van de coronamiddelen een verplichting opgenomen van € 88.000 voor nog te verwachten extra uitgaven leerlingenvervoer. In 2022 zijn hiervoor geen facturen meer ontvangen en dus vloeien deze middelen terug naar het nog resterende coronabudget.

afrondingsverschillen

0

0

-7.000

7.000

Diverse kleine afwijkingen

Totaal

2.451.000

1.049.000

1.402.000

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58