Paragrafen

Financiering

Inleiding

De wijze waarop gemeenten invulling moeten geven aan  de financieringsfunctie is geregeld in de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) en de wet Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Naast de regels bieden deze wetten ook kaders voor de beheersing van risico’s binnen de financieringsfunctie. Op lokaal niveau heeft de gemeenteraad een treasurystatuut vastgesteld in aanvulling op de landelijke wet- en regelgeving. In deze paragraaf gaat de gemeente in op de ontwikkeling van de kasgeldlimiet, renterisiconorm, schuldontwikkeling en de rentekosten in 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58