Programma's

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Wat waren de ontwikkelingen?

De ondernemers in de gemeente zitten in een moeilijke periode, met eerst de coronacrisis en nu de energiecrisis. De gemeente werkt verder aan een intensievere samenwerking op dorpsniveau, maar ook over de hele gemeente. COVID-19 heeft laten zien dat de lokale economie belangrijk is en de gemeente wil dan ook lokaal inkopen blijven stimuleren.

Samen met de ondernemers continueert de gemeente de uitvoering van het programma Economische Ontwikkeling, maar ook wil de gemeente maatwerk bieden. Zo is er een bijdrage uitgekeerd uit de resterende coronagelden 2021, aan de ondernemersverenigingen voor meer gezamenlijke acties. Hiervan is ook een horecavoucher regeling opgezet voor zogenaamde minima en ter ondersteuning van de horeca. Helaas is van het laatste vrijwel geen gebruik gemaakt.

Versterking vitaliteit dorpskernen
De grootste uitdaging blijft het vitaal houden van de dorpskernen en de gemeente zal dan ook verder uitvoering geven aan de inspanning om gemeente, winkeliers en pandeigenaren beter te laten samenwerken om tot een gewenste centrumvisie komen en hier ook met acties naartoe te werken. Uiteraard participeren de inwoners ook. Dit proces is volledig gesubsidieerd door de provincie Utrecht, maar uitvoeringskosten zijn wel voor rekening van de gemeente en mogelijk de BIZ’en (Bedrijven Investeringszones). Met externe partijen zijn trajecten opgezet om op basis van onderzoek, ondernemers binnen de retail, dienstverlening en recreatieve sector een bredere doelgroepbenadering te laten hanteren om het aantal potentiële klanten dat binnen de gemeente verblijft, meer gebruik te laten maken van de lokale voorzieningen.

Evaluatie marktverordening en marktgelden
Na de totstandkoming van de nieuwe marktverordening monitort de gemeente vanaf het begin de uitwerking, met name ook het inrichtingsplan nu deze is vastgesteld. Het inrichtingsplan zal voor ondernemers de meeste gevolgen hebben . Het uiteindelijke doel is de markt aantrekkelijk te houden als aanvulling op het voorzieningenniveau voor inwoners.

Horecabeleid
Het horecabeleid met als belangrijk onderdeel ook de terrassen, is in 2022 niet opgesteld wegens gebrek aan capaciteit en staat nu op de planning voor 2023.


Ondernemersevent
Door de COVID-19-crisis is de Ondernemer van het Jaar-verkiezing geannuleerd. De organisatie van dit evenement komt meer en meer bij de ondernemers zelf te liggen waarbij de gemeente faciliteert.

Arbeidsmarkt (en onderwijs)
De focus ligt op drie sectoren voor wat betreft arbeidsmarkt: techniek (project ’T is for Tech’ en Sterk Techniekonderwijs regio Amersfoort), zorg (de "Ik Zorg Shop' in Zeist) en recreatie/ horeca. Deze projecten worden vooral regionaal en gedeeltelijk lokaal opgepakt.

Gastvrijheid
Ook de gastvrijheidssector kampte begin 2022 nog steeds met onzekerheden door de coronamaatregelen en reisbeperkingen. Door onder andere de veerkracht van de (recreatie)ondernemers heeft zich in het voorjaar een zekere mate van herstel kunnen voordoen, dat zich in de rest van 2022 heeft voortgezet.
De gemeente en regiogemeenten hebben samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei en haar regiopartners actief ingezet om door middel van acties, campagnes en initiatieven bij te dragen aan herstart en herstel van toerisme en recreatie op de Utrechtse Heuvelrug.

De gemeente heeft verder ingezet op het houden van de balans tussen natuur en recreatie in verband met het grote aantal inwoners en bezoekers dat in de bossen wandelingen maakten.
De druktemonitorutrecht.nl was hierbij een waardevol instrument om bezoekers te kunnen spreiden in de gemeente en regio. 

Routes en paden/Routebureau Utrecht
Het Routebureau Utrecht die de routes voor onze gemeente beheren en promoten, heeft een start gemaakt met de realisatie van het wandelnetwerk Utrecht Oost in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug(NPUH). Ook is gestart met de revisie van het fietsknopenpuntennetwerk. De gemeente heeft samen met de verschillende partijen gekeken naar de bestaande routestructuren waarbij we rekening hebben gehouden met de zonering van het NPUH. Daar waar gewenst worden routes verlegd of aangepast.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

978

0,7 %

297

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58