Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

Om de programma’s in de programmabegroting te realiseren, is een goede bedrijfsvoering nodig. Voor het leveren van goede dienstverlening en het te allen tijde zijn van een moderne netwerkorganisatie, blijft de gemeente haar bedrijfsvoering ontwikkelen.
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering voor zover deze nog niet in andere programma’s benoemd zijn.

Het financiële deel van de bedrijfsvoering vindt u het BBV overzicht overhead. Participatie en communicatie vindt u in programma 1. Facilitaire zaken en de ontwikkeling van zaakgericht werken staan beschreven in programma 3. De ontwikkelingen bij informatisering en informatiebeveiliging vindt u in de volgende paragraaf. Deze paragraaf bevat daarom alleen de ontwikkelingen op het gebied van organisatie en personeel.

Blijvende uitdagingen
De COVID-19-crisis lijkt op haar retour en het effect op onze manier van hybride en Tijd, Plaats en apparaat Onafhankelijk werken (TPOW) Werken zijn van structurele betekenis. In de staart van de COVID-19-crisis werd een andere grote uitdaging voelbaar; de krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte is voorlopig een gegeven en met velen zoekt de gemeente naar dezelfde kandidaat van morgen. In combinatie met een verder vergrijzende samenleving en personeelsbestand stelt dit de gemeente voor een forse uitdaging.

De factor V van Verbinding is meer dan eens nodig om het vertrouwen in de overheid te behouden. Waar een oorlog op 1000 kilometer afstand de gemeente eerder nauwelijks raakte, ziet de gemeente de effecten door de stroom aan vluchtelingen, voelt de gemeente de crisis in de vorm van schaarste aan middelen, stijging van kosten en waardevermindering door inflatie. De gemeente is meer dan ooit onderdeel van een mondiale omgeving geworden.

Het belang van netwerkgericht werken en met elkaar in verbinding te blijven – met name voor nieuwe medewerkers – neemt in betekenis toe. Technologische en digitale ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor onze organisatie en stelt de gemeente gelijktijdig voor de uitdaging hier waakzaam op te zijn waar het de veiligheid van de gemeente raakt.

Deze ontwikkelingen raken de gemeente als organisatie en krijgen betekenis in de inzet van onze medewerkers. Dat vraagt aanpassingsvermogen en een gezonde balans tussen enerzijds werken en blijvend ontwikkelen en anderzijds het zoeken naar mogelijkheden hoe medewerkers in die ontwikkelingen mee kunnen gaan in een gezonde balans tussen privé en werk. Privé en werk zijn in toenemende mate met elkaar verbonden en lopen soms gewenst en ongewenst dwars door elkaar heen; de digitale mogelijkheden maken het voor medewerkers mogelijk echt tijd en plaats onafhankelijk te werken.

De organisatie heeft haar opgaven en programma’s zo goed mogelijk proberen voort te zetten en inwoners haar dienstverlening geboden. Met het einde van de COVID-19-crisis opent de maatschappij zich en kunnen onze medewerkers elkaar weer ontmoeten en de verbinding in de samenwerking herstellen.

Opnieuw toont de organisatie haar weerbaarheid en hebben medewerkers veel gegeven. Medewerkers doen dat inmiddels vakbekwaam vanuit het gemeentehuis/gemeentewerf, in de dorpen en vanuit huis. De gemeente verleent fysieke- en digitale dienstverlening waarbij technologie uitstekend helpt. Ondanks aanhoudende crises leveren de investeringen in de andere manier van werken – het thuiswerken en in verbinding blijven – de gemeente veel positieve ervaringen op.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58