Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

primair 2022

wijzigingen

begr 2022

werkelijk 2022

Lasten

1

Bestuurlijke zaken

Overige posten

0

0

0

0

Ruimtelijk Economisch Programma fase 4

50

0

50

52

Extra kosten Verkiezingen vanwege Corona

0

40

40

45

2

Veiligheid en handhaving

Overige posten

8

0

8

0

Opvang Oekraine

0

1.741

1.741

2.030

3

Dienstverlening

Overige posten

0

0

0

0

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

0

25

25

25

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

Overige posten

23

30

52

41

Allemanswaard

0

55

55

29

Kerkenvisie

0

50

50

10

Onderhoud Andriestoren

0

62

62

42

Natuur en landschap

55

0

55

0

Onderdeel 2 NL SMP 2021-2022

0

37

37

37

Centrumonderzoek Albert Heijn locatie Doorn

0

30

30

25

Uitbetaalde planschade

0

67

67

67

Omgevingswet

72

267

339

0

Woonvisie

102

-62

40

40

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

Overige posten

13

0

13

0

Bijstelling budgetten Algemene WMO vanwege Corona

0

148

148

209

Mantelzorg

0

50

50

44

Project kwetsbare inwoners

0

46

46

37

Energietoeslag (AU)

0

2.173

2.173

1.991

Meerkosten zorgaanbieders 2020

0

30

30

42

Corona

0

0

0

127

Voorgaande jaren

0

0

0

-203

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

Overige posten

0

0

0

0

Inburgering

0

25

25

0

Corona

0

0

0

150

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

Overige posten

0

0

0

7

Basisonderwijs huisvesting

250

-250

0

0

Mutatie boekwaarde vaste activa

56

-56

0

0

Bijstelling specifieke uitkering SUVIS

119

40

159

159

Nationaal Programma Onderwijs

0

400

400

279

Corona

0

64

64

333

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

Overige posten

0

0

0

0

Coronageld BIZ en horecavoucherregeling

0

189

189

140

Uitstel van Horeca- en terrassenvisie

0

-60

-60

0

Subsidie Versterking Vitaliteit Winkelcentra UH

0

75

75

75

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

Overige posten

0

0

0

1

Sportakkoord

30

128

158

71

Buitenschilderwerk steinheim

0

50

50

50

Boek Valwind

0

68

68

47

Corona

0

87

87

54

10

Verkeer en vervoer

Overige posten

0

0

0

0

Station Driebergen Zeist

0

127

127

229

11

Openbare Ruimte en Milieu

Overige posten

0

21

21

32

Dekking Vuelta

0

15

15

44

Allemanswaard

412

0

412

412

Kapitaallasten

0

170

170

170

Subsidie Valwind

0

1.000

1.000

992

Duurzaamheid

0

78

78

18

Lokale Klimaatakkoord

0

51

51

51

Energiearmoede

0

695

695

-24

Subsidie Esco's 2021

0

42

42

42

Onderdeel 1 SMP en pre-SMP

0

140

140

140

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

0

90

90

82

Herstelschade februari storm

0

58

58

57

12

Middelen en ondersteuning

Overige posten

17

-17

0

0

Grondexploitatie

7.572

-1.849

5.724

4.431

Verkoop gronden

0

245

245

275

Versnelde afschrijving Koepel

0

0

0

34

13

Alg Dekkingsmiddelen

Overige posten

0

0

0

0

Kapitaallasten

0

69

69

69

14

Overhead

Overige posten

0

24

24

27

Informatieveiligheidsbeleid

38

0

38

16

Personeelskosten Sociaal Domein

0

205

205

56

Herijken processen

0

64

64

80

15

VPB

Overige posten

0

0

0

0

16

Onvoorzien

Overige posten

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten

8.816

6.775

15.592

13.288

Baten

Incidentele baten

1

Bestuurlijke zaken

Overige posten

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

Overige posten

0

0

0

1

Opvang Oekraine

0

1.711

1.711

3.112

3

Dienstverlening

Overige posten

0

0

0

0

Voorgaande jaren

0

0

0

28

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

Overige posten

0

0

0

0

Centrumonderzoek Albert Heijn locatie Doorn

0

30

30

30

Uitbetaalde planschade

0

67

67

100

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

Overige posten

0

0

0

5

Project kwetsbare inwoners

0

46

46

94

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

Overige posten

0

0

0

0

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

Overige posten

0

0

0

0

Nationaal Programma Onderwijs

0

400

400

279

Bijstelling specifieke uitkering SUVIS

0

159

159

159

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

Overige posten

0

0

0

-1

Subsidie Versterking Vitaliteit Winkelcentra UH

0

75

75

75

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

Overige posten

0

0

0

0

Sportakkoord

30

128

158

71

10

Verkeer en vervoer

Overige posten

0

0

0

7

Station Driebergen Zeist

0

245

245

310

11

Openbare Ruimte en Milieu

Overige posten

0

33

33

21

Subsidie Valwind

0

1.000

1.000

1.000

Subsidie Esco's 2021

0

42

42

42

Lokale Klimaatakkoord

0

51

51

51

Impulsregeling waterkwaliteit

0

15

15

37

Energiearmoede

0

719

719

0

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

0

90

90

82

Voorgaande jaren

0

0

0

87

12

Middelen en ondersteuning

Overige posten

0

0

0

0

Grondexploitatie

10.474

-4.013

6.461

4.617

Verkoop gronden

0

2.583

2.583

2.582

13

Alg Dekkingsmiddelen

Overige posten

21

-15

6

23

Compensatieregeling Voogdij/18+

1.000

0

1.000

1.000

Corona

0

-2.564

-2.564

-2.564

Robuust rechtsbeschermingssysteem

0

-53

-53

-53

Versterking ondersteuning wijkteams

0

-95

-95

-95

Impuls integraal werken

0

-75

-75

-75

Compensabele BTW

0

25

25

25

Biga dividend

0

97

97

146

Kapitaallasten

0

214

214

214

Voorgaande jaren

0

268

268

134

14

Overhead

Overige posten

0

0

0

0

15

VPB

Overige posten

0

0

0

0

16

Onvoorzien

Overige posten

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

11.525

1.183

12.708

11.546

Saldo incidentele lasten en baten

2.709

-5.592

-2.884

-1.742

Progr

Omschrijving

primair 2022

wijzigingen

begr 2022

werkelijk 2022

Waarvan verrekend met reserves

Onttrekkingen

4

Reserve woonkwaliteit

108

-62

46

49

4

Reserve Allemanswaard

412

55

467

441

8

Reserve boomveiligheid

55

0

55

0

10

Reserve Stationsgebied

0

0

0

398

12

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

17

-17

0

0

12

Reserve generatiepact

0

0

0

0

12

Algemene reserve

0

437

437

463

12

Reserve resultaat

0

5.535

5.535

5.535

12

Reserve ombuigingen

0

0

0

275

Totaal onttrekkingen

592

5.948

6.540

7.161

Toevoegingen

4

Reserve woonkwaliteit

-16

0

-16

0

10

Reserve Stationsgebied

0

0

0

61

12

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

0

500

500

553

12

Algemene reserve

5.089

5.853

10.942

10.643

Totaal toevoegingen

5.073

6.353

11.426

11.257

Saldo verrekening met reserves

4.480

405

4.885

4.097

Netto incidentele lasten en baten

1.772

5.997

7.770

5.839

Toelichtingen

Het overzicht is ingericht op basis van de handreiking ‘Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’. Deze handreiking is in 2021 door de gezamenlijke provinciale toezichthouders uitgebracht met als doel dat de begrippen ‘structureel’ en ‘incidenteel’ meer eenduidig door gemeenten worden toegepast. De belangrijkste uitgangspunten uit deze notitie zijn:

  • Omdat de gemeente structurele taken uitvoert, zijn structurele baten en lasten de regel. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering.
  • De incidentele baten en lasten worden volledig opgenomen in het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten.
  • De incidentele baten en lasten worden toegelicht waarbij de aard van de raming, einddatum en de materiële beïnvloeding van belang zijn.
  • In principe zijn alle stortingen in en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard.

In lijn met de programma's zijn afwijkingen > € 25.000 toegelicht.

Lasten
Algemeen: overschrijding / onderschrijding van COVID-19 is in paragraaf 1.5.7. Corona toegelicht.

Programma 2: Veiligheid en handhaving

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen incidenteel een bedrag van € 2.030.000 opgenomen als uitgaven en balanspost tot er meer duidelijkheid is van het Rijk over de besteding en afrekening van de specifieke uitkering (SPUK).

Programma 4: Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur
Voor het project Allemanswaard is € 29.000 uitgegeven aan tijdelijke inhuur. Dit heeft als gevolg een lagere onttrekking van de reserve Allemanswaard.
De uitvoer van de kerkenvisie heeft gedeeltelijk plaatsgevonden voor € 10.000, het restant van de post is een budgetoverheveling van incidentele middelen naar 2023.

De uitvoer van bomenonderhoud door het Nationaal park heeft niet plaatsgevonden, de niet bestede middelen zijn onderdeel van budgetoverhevelingen naar 2023. Dit heeft als gevolg dat er geen onttrekking van de reserve Boomveiligheid nodig is.

Door het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 zijn van de incidentele middelen niet besteed. De niet bestede middelen zijn onderdeel van budgetoverhevelingen naar 2023.

Programma 5: Transformatie in het sociaal domein
De werkelijke kosten, inclusief uitvoeringskosten , voor de Energietoeslag bedroegen € 1.991.000.

Op basis van de productieverantwoordingen raamt de gemeente jaarlijks een nog te betalen bedrag aan declaraties. Nu ruim 1 jaar later blijkt dat voor een deel geraamde uitgaven er geen declaraties zijn ontvangen en daarom laat de gemeente dit incidentele bedrag van € 203.000 vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Programma 7: Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang
Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan de onderbesteding 2022 van € 121.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Een specifieke uitkering kenmerkt zich doordat er geen beleidskeuzevrijheid is maar de middelen besteed moeten worden aan het doel waarvoor die beschikbaar zijn gesteld. De mutatie tussen begroot en werkelijk van €121.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.

Programma 8: Economie, recreatie en toerisme
Het horecabeleid met als belangrijk onderdeel ook de terrassen, is in 2022 niet opgesteld wegens gebrek aan capaciteit en staat nu op de planning voor 2023.

Programma 9: Sport inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). Een specifieke uitkering kenmerkt zich doordat er geen beleidskeuzevrijheid is maar de middelen besteed moeten worden aan het doel waarvoor die beschikbaar zijn gesteld. De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.

Programma 10 Verkeer en vervoer
Station Driebergen Zeist: Dit bedrag van € 45.000 bestaat uit de gerealiseerde lasten voor de geluidssanering van woningen na verrekening met het beschikbare budget. Deze lasten zijn één op één verrekend met Prorail via de baten. Diverse overige kleine verschillen: €20.000.

Programma 11: Openbare ruimte en milieu
De eenmalige uitgaven voor de organisatie van de Vuelta zijn € 44.000.

Door de late toekenning van de middelen door het Rijk vanuit het Klimaatakkoord zijn de uitgaven van de incidentele middelen € 18.000.

Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.

Programma 12: Middelen en ondersteuning
Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er ook vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lagere lasten zijn € 1.293.000 (voordeel).

Versneld afschrijven De Koepel: De Koepel is in 2022 verkocht en de restant boekwaarde is in de jaarrekening afgeboekt voor € 34.000.

 Reserve:
Er worden diverse bedragen aan de algemene reserve bedragen toegevoegd in 2022
- afstorten begrotingsoverschot 2022 € 1.172.000
- Compensatieregeling voogdij/18+  € 1.000.000
- Storting resultaatbestemming jaarrekening 2021 Omgevingswet € 150.000
- Storting saldo jaarrekening 2021 € 5.535.000
- Aanpassing grondexploitaties uit 2e bestuursrapportage € 480.000
- Verkoop gronden € 2.308.000

Aan de reserve revolving fund energieneutraal is bij de jaarrekening 2021 besloten om € 500.000 toe te voegen. En voor de verduurzaming van het vastgoed is vanuit de exploitatie een bedrag van € 53.000 toegevoegd.

Na de boeking voor het opheffen van de reserve is gebleken dat er in 2023 nog een bedrag moet worden betaald van € 61.000. Dit bedrag is gestort in de reserve.

Baten

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen incidenteel een bedrag van € 2.113.000 opgenomen als inkomsten en balanspost tot er meer duidelijkheid is van het Rijk over de besteding en afrekening van de specifieke uitkering (SPUK).

Programma 3: Dienstverlening
Er zijn leges bouwvergunningen uit voorgaande jaren ontvangen voor € 28.000.

Programma 4: Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur
De ontvangsten voor planschade zijn incidenteel € 100.000.

Programma 5: Transformatie in het sociaal domein
De eindafrekening van het project Een nieuwe uitvoeringspraktijk, waarvoor subsidie van ZonMW is ontvangen, leidt nog tot een incidenteel voordeel van € 48.000.

Programma 7: Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang
Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan de onderbesteding 2022 van € 121.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Een specifieke uitkering kenmerkt zich doordat er geen beleidskeuzevrijheid is maar de middelen besteed moeten worden aan het doel waarvoor die beschikbaar zijn gesteld. De mutatie tussen begroot en werkelijk van €121.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.

Programma 9: Sport inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur
Sportakkoord: Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk waarvan een deel van de onderbesteding 2022 van € 57.000 wordt toegevoegd aan het budget 2023. Het overige deel van de onderbesteding van € 56.000 gaat terug naar het Rijk (betreft subsidie van 2021). Een specifieke uitkering kenmerkt zich doordat er geen beleidskeuzevrijheid is maar de middelen besteed moeten worden aan het doel waarvoor die beschikbaar zijn gesteld. De mutatie tussen begroot en werkelijk van € 87.000 kent een één op één relatie tussen lasten en baten.

Programma 10 Verkeer en vervoer
Station Driebergen Zeist: Dit betreft niet geraamde inkomsten die zijn doorberekend aan Prorail. Dit betreft de geluidssanering van woningen in het gebied van station Driebergen Zeist. De afwijking tussen begroot en realisatie is € 57.000 en diverse overige kleine verschillen € 8.000.

Programma 11: Openbare ruimte en milieu
Er is een specifieke uitkering voor aanpak van energiearmoede ontvangen van het Rijk. Deze middelen moeten in de beleidsperiode ingezet worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Er is geen beleidsvrijheid voor deze middelen. In 2023 komt dit budget beschikbaar in de begroting. Deze regeling verloopt budgetneutraal in de gemeentelijke begroting.

Er zijn nog leges van voorgaande jaren ontvangen op de producten Riolering (€ 29.000), Afval (€ 8.000) en Begraven (€ 50.000).

Programma 12: Middelen en ondersteuning
Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er ook vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lagere baten door latere verkoop van gronden in de tijd zijn € 1.844.000 (nadeel).

Verkoop gronden: De gemeente heeft via de snippergroenkaart de bewoners actief benaderd. Met name door de succesvolle pilot in Leersum is er meer snippergroen verkocht dan begroot.

Algemene dekkingsmiddelen

Het ontvangen dividend uit de deelneming van de BIGA is € 146.000.

De opbrengsten over voorgaande belastingjaren zijn dan de prognose die de BghU in september afgaf over de omvang van de nog op te leggen aanslagen.

Reserve:
Er wordt een bedrag van € 170.000 onttrokken uit de Algemene reserve voor het versneld afschrijven van de boekwaarde van de openbare verlichting en een bedrag van € 293.000 onttrokken voor de effecten van het nieuw MPG per 1-1-23.

De reserve Ombuigingen wordt opgeheven en valt vrij voor € 275.000.

De reserve stationsgebied werd in eerste instantie opgeheven waardoor er een bedrag van € 398.000 vrijvalt.

Saldo structurele reservemutaties

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

primair 2022

wijzigingen

begr 2022

werkelijk 2022

Onttrekkingen

4

Reserve onderhoud gebouwen

54

0

54

54

Totaal onttrekkingen

54

0

54

54

Toevoegingen

4

Reserve onderhoud gebouwen

76

0

76

76

12

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

62

0

62

0

Totaal toevoegingen

138

0

138

76

Saldo structurele reservemutaties

84

0

84

22

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58