Algemeen

Financiële toelichting

Het resultaat 2022 in één oogopslag is als volgt (bedragen in €):

Jaar 2022

Resultaat

Verschil met door raad vastgesteld

1. Door raad vastgesteld via begroting 2022

1.753.000

2. Prognose na 2e bestuursrapportage en begrotingswijzigingen

4.766.000

3.013.000

3. Feitelijke uitkomst (Jaarrekening 2022)

12.121.000

10.368.000

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 12.121.000.

Vertrekpunt voor de analyse van de verschillen tussen de werkelijke realisatie over 2022 en de begroting 2022 is de gewijzigde begroting en niet de primitieve begroting 2022. Dit is een voorschrift uit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

Het saldo van baten en lasten inclusief incidentele effecten bedraagt afgerond dus € 12,1 miljoen.
Het tussentijds verwachte saldo (de gewijzigde begroting na verwerking van de 2e bestuursrapportage) bedroeg € 4,8 miljoen. Ten opzichte hiervan is het werkelijke resultaat dus € 7,3 miljoen voordeliger. Het saldo bestaat uit een resultaat van € 18,0 miljoen voordelig op structurele budgetten en een resultaat van € 5,8 miljoen nadelig op incidentele budgetten.
De 3e bestuursrapportage liet een verwacht voordelig saldo van € 8,2 miljoen zien. Het werkelijke resultaat van de jaarrekening wijkt daar vanaf, onder meer door de uitkomsten van de definitieve afrekeningen Sociaal Domein, het voordeel op de toeristenbelastingen en het nadeel door de toevoeging aan de voorziening wachtgeld.

In onderstaande tabel staan de grootste verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de werkelijke uitkomsten. Dit zijn de afwijkingen groter dan € 100.000. De toelichtingen staan bij de betreffende programma’s en onderdelen in het jaarverslag.

(bedragen x € 1.000)

Saldo van de rekening 2023 uitgesplitst naar de belangrijkste afwijkingen ( > € 100.000)

Progr.

1

Wethouderspensioenen (voorziening)

833

V

1

Wachtgeld wethouders (voorziening)

-383

N

3

Drugslab ( storting voorziening)

-283

N

3

Bouwleges

523

V

4

Uitstel omgevingswet

414

V

5

Individuele voorzieningen Werk en Inkomen

692

V

5

Individuele voorzieningen Jeugdwet

466

V

5

Individuele voorzieningen WMO

921

V

6

Digitaal Kinddossier GGiD

-229

N

6

Wet inburgering nieuwkomers

185

V

10

Verkeersvoorzieningen

-140

N

11

Afvalinzameling (voorziening)

-121

N

11

Begraafsplaatsen

116

V

11

Duurzaamheid

187

V

12

Anterieure overeenkomsten en grondexploitaties

-381

N

Saldo kleinere afwijkingen

-560

N

Totaal afwijkingen programma's

2.240

V

Overig (Alg. dekkingsmiddelen, overhead, reserves)

5.115

V

Totaal afwijking begroting -/- werkelijk (resultaat t.o.v. begroting)

7.355

V

Saldo begroting na wijzigingen

4.766

V

Gerealiseerd resultaat jaarrekening 2023

12.121

V

Ontwikkeling weerstandsvermogen
De weerstandsratio is met 3,85 hoger dan was begroot voor 2022 en ook hoger ten opzichte van de jaarrekening 2021. Vooral de sterke toename van de algemene reserve als gevolg van toevoeging van het rekeningresultaat 2021 is hier debet aan. Deze ontwikkeling betekent dat de gemeente beter bestand is tegen financiële tegenvallers van niet begrote risico's.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58