Programma's

04. Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur

Wat waren de ontwikkelingen?

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2024.

In het afgesloten boekjaar heeft de gemeente doorgewerkt aan de 27 interbestuurlijk minimale vereisten en ambities.

Er is doorgewerkt aan:

  • het verder testen van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), voor zover mogelijk,
  • het verder inrichten en testen van de gemeentelijke applicaties, voor zover opgeleverd door de softwareleverancier,
  • het in routing brengen van de omgevingsvisie ter besluitvorming,
  • het verder inhoudelijk uitwerken van programma’s onder de Omgevingswet,  
  • de opbouw van het omgevingsplan,
  • de Omgevingswetprocessen,
  • de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb),
  • de gewenste cultuurverandering vanwege de nieuwe werkwijze en
  • het inrichten van participatie bij initiatieven.


Net als veel gemeenten heeft ook onze gemeente te kampen met problemen binnen het DSO en specifiek de aansluiting van gemeentelijke applicaties op het DSO.


Mariniersterrein Doorn
Er zijn ten aanzien van het Mariniersterrein in Doorn aanvullende vraagstukken bijgekomen met betrekking tot een verdere mogelijke ontwikkeling van het terrein, met name op het gebied van het aantal woningen. Deze zijn onderzocht om de consequenties in beeld te krijgen. Dit is samen gedaan met de provincie Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf.


Tombe van Nellesteijn

Samen met de stichting behoud Tombe van Nellesteijn is de restauratie afgerond.


Kerkenvisie

Er is aan een extern bureau de opdracht gegeven om de kerkenvisie op te stellen. Echter krijgt eerst het verduurzamen van monumenten prioriteit.

Van Heemstrabank
Er is gestart met een studie om de Van Heemstrabank te verplaatsen en de omgeving op te knappen. 


Wonen

De Huisvestingsverordening is geactualiseerd. De gemeente heeft de Regiodeal Utrecht inzake tijdelijk wonen ondertekend waarbij de gemeente aangeeft flexwoningen te willen realiseren. In vervolg hierop is gestart met de zoektocht naar locaties om de flexwoningen te kunnen plaatsen. Het jaar eindigde met het vaststellen van de huur- en koopprijsgrenzen voor nieuwbouw voor 2023.

Er is gestart met het opstellen van een nieuwe Woonvisie voor de periode 2023 - 2028.Verder kenmerkte 2022 zich vooral door het uitvoeren van werkzaamheden die directe aandacht vroegen maar die niet zozeer in de begroting voor 2022 waren opgenomen. Denk hierbij aan de versnellingsverzoeken vanuit de overheid in het huisvesten van statushouders waar de gemeente extra aandacht aan heeft geschonken.
We hebben prestatieafspraken gemaakt met woningbouworganisaties.

Natuur en Landschap

Om groene opgaven en ambities te kunnen realiseren heeft de raad € 40.000 extra budget voor natuur en landschap beschikbaar gesteld. Met dit budget is mede uitvoering gegeven aan de motie bomen, bomen, bomen door in samenwerking met de Federatie Groene Heuvelrug extra bomen in de openbare ruimte aan te planten.
Omdat groen en landschap niet ophouden bij de gemeentegrenzen wordt samengewerkt in de regio U10 aan de uitvoering en programmering van het Integraal Ruimtelijke Perspectief (IRP) en is in februari het provinciebrede pact Groen Groeit Mee ondertekend. Hiermee is de ambitie vastgelegd om op provinciaal niveau te zorgen dat groen en landschap randvoorwaardelijk meegroeien met andere ontwikkelingen zoals woningbouw.


Er wordt samengewerkt met Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de Stuurgroep Kromme Rijn aan gebiedsgerichte opgaven als zonering (fasering) van recreatiedruk en de aanleg van kleine landschapselementen en bloemenrijke weideranden.


De provincie is bezig met het opstellen van gebiedsagenda's voor de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied waarin de stikstofopgaven, realisatie Natuurnetwerk Nederland (NNN), kaderrichtlijn water en transitie naar rendabele kringlooplandbouw centraal staan. De gemeente heeft in 2022 meegewerkt aan het opstellen van deze gebiedsagenda's.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

3.486

2,4 %

166

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2023 16:54:45 met de export van 06/16/2023 16:38:58